- 09122999380>>>> ,
02155310625 -
02155054374

شیرینک

10 / 10
از 1 کاربر

مشخصات کلی

                        شیرینک

تولید و چاپ انواع فیلم شیرینک نایلونی ,PVC 

        انواع لیبل شیرینک PVC ,POF 

توضیحات